REGULAMIN ZWIEDZANIA

Zbiór zasad określających warunki wiążące jego publicznego udostępniania

Artykuł 1 DOSTĘPNOŚĆ PAŃSTWOWEGO PAŁACU VRANOV NAD DYJĄ (dalej jako obiekt)

Pod względem dostępności obiekt dzieli się na trzy części:
a) części obiektu niedostępne dla zwiedzających (oznaczone wewnętrznym systemem
    informacyjnym),
b) części obiektu ogólnodostępne (most i oba dziedzińce), które są otwarte dla
    zwiedzających w czasie, kiedy udostępniona jest trasa podstawowa,
c) części obiektu dostępne wyłącznie po zapłaceniu biletu wstępu, z przewodnikiem lub
    pod nadzorem (trasy zwiedzania).


Artykuł 2 ORGANIZACJA ZWIEDZANIA

 1. W dni, kiedy zwiedzanie jest możliwe, kasa obiektu otwarta od godz. 8.45.
 2. Czas wejścia pierwszej grupy i odstęp pomiędzy zwiedzaniem poszczególnych tras dostępnych wyłącznie z przewodnikiem określa administracja obiektu zabytkowego. Ilość zwiedzających poszczególne trasy i cały obiekt jest ograniczona ze względu na warunki eksploatacji obiektu i bezpieczeństwo odwiedzających.
 3. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w grupach co najmniej pięcioosobowych w przypadku podstawowej trasy i w grupach pięcioosobowych w przypadku zwiedzania trasy "Kaplica", grupa liczona włącznie z osobami niepłacącymi (zwiedzający mający prawo do bezpłatnego wstępu, pracownicy Instytutu Dziedzictwa Narodowego, dzieci do lat 6 itp.). Grupa mniejsza niż 5 osób czeka na rozpoczęcie kolejnego zwiedzania, które odbędzie się bez względu na ilość zainteresowanych. Jeżeli zainteresowani zwiedzaniem nie chcą czekać na kolejny termin zwiedzania lub jeżeli będą wymagać, żeby zwiedzanie odbyło się tylko dla ich grupy, która jest mniejsza niż maksymalna możliwa ilość osób w grupie wymieniona w informacjach dotyczących tras zwiedzania w punkcie 1), zapłacą opłatę za wstęp w wysokości odpowiadającej grupie zapełnionej w całości. Wielkość grup określona jest na podstawie możliwości eksploatacyjnych obiektu i z uwzględnieniem bezpieczeństwa. Na wyjątki zezwala kierownik administracji obiektu zabytkowego.
 4. Zbiorowe wycieczki i pojedyncze osoby mogą zarezerwować zwiedzanie. Warunkiem jest wcześniejsze ustalenie z administracją obiektu zabytkowego dokładnego dnia i godziny rozpoczęcia zwiedzania w formie pisemnej, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji. Jeżeli osoby rezerwujące nie zgłoszą się przynajmniej 15 minut przed ustaloną godziną zwiedzania w kasie obiektu, uzgodniona rezerwacja zostaje anulowana.


Artykuł 3 OP‎‎ŁATA ZA WSTĘP

 1. Za trasy zwiedzania płaci się przed wejściem do obiektu. Opłata za wstęp jest ustalona na podstawie wymiaru cenowego obowiązującego w danym roku, wydanego przez Oddział Regionalny Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Kromieryżu. Wymiar cenowy jest do wglądu przy kasie oraz w biurze administracji obiektu zabytkowego. Wchodząc na teren obiektu lub kupując bilet wstępu zwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zwiedzania i zaleceń pracowników administracji obiektu zabytkowego.
 2. Po zapłaceniu opłaty za wstęp zwiedzający otrzyma bilet wstępu (opiekun grupy otrzyma bilet zbiorowy), w przypadku tras zwiedzania dostępnych wyłącznie z przewodnikiem na bilecie jest widocznie zaznaczony czas przeznaczony na zwiedzanie, w którym bilet jest ważny.
 3. Jeżeli zwiedzający nie stawi się w czasie wyznaczonym na bilecie, ważność biletu przepada.
 4. Zakupionych biletów nie można zwrócić.
 5. Zwiedzający, rozpoczynając trasę zwiedzania, są zobowiązani pokazać bilet wstępu, zachować go przez cały czas zwiedzania i na prośbę obsługi okazać go ponownie.
 6. Wysokość opłaty wstępu i zniżki, które są dostępne, określa obowiązujący wymiar cenowy.


Artykuł 4 ZWIEDZANIE OBIEKTU ZABYTKOWEGO

 1. Każdy, z wyjątkiem pracowników obiektu w czasie pracy, kto znajduje się w obiekcie w godzinach zwiedzania, z punktu widzenia regulaminu zwiedzania uważany jest za zwiedzającego i ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzania.
 2. Dzieci do lat 15 mogą wejść do obiektu tylko w towarzystwie dorosłych, którzy odpowiadają za zachowanie dzieci i przestrzeganie przez nie regulaminu zwiedzania.
 3. Odpowiedzialność administracji obiektu zabytkowego za ewentualne szkody poniesione przez zwiedzających regulują ogólnie obowiązujące przepisy.
 4. W obiekcie dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po ogrodzonych i oznaczonych trasach.
 5. Poza przestrzenią do tego wyznaczoną, na terenie obiektu obowiązuje zakaz odkładania i pozostawiania bez nadzoru bagaży i innych przedmiotów.
 6. W przypadku urazu zwiedzający może zwrócić się o pomoc do pracowników obiektu.


Artykuł 5 OCHRONA ZABYTKÓW KULTURY I BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

 1.  Na terenie obiektu zwiedzający mają obowiązek słuchać zaleceń pracowników administracji obiektu zabytkowego. W przypadku niedostosowania się do wskazówki lub polecenia wydanego ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, ochronę obiektu i zbiorów, zwiedzający zostanie usunięty z obiektu bez zwrotu kosztów za wstęp i ma on obowiązek bezzwłocznie opuścić obiekt. Oprócz tego zwiedzający naraża się na pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W celu ochrony obiektu, zwiedzających i zbiorów wybrane przestrzenie wewnątrz i na zewnątrz obiektu są monitorowane systemem kamer.
 3. Osoby, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mają zakaz wstępu na teren obiektu zabytkowego.
 4. W całym obiekcie, oprócz wyznaczonych miejsc, obowiązuje zakaz palenia oraz manipulowania otwartym ogniem. W przypadku pożaru zwiedzający mają obowiązek słuchania poleceń pracowników obiektu zabytkowego.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje zakaz noszenia i używania jakiejkolwiek broni białej, miotającej lub palnej włącznie z ich replikami.
 6. Do zwiedzanych pomieszczeń obowiązuje zakaz wejścia ze zbyt dużymi bagażami, torbami,
  parasolami i zwierzętami.
 7. Zakaz wejścia do obiektu obowiązuje dla osób w bardzo brudnym, zbyt skąpym lub w inny sposób niestosownym ubraniu.
 8. W chwili, gdy dojdzie do stwierdzenia straty czy uszkodzenia przedmiotów artystyczno-historycznych w trakcie zwiedzania, wszyscy zwiedzający, którzy w tym czasie znajdują się w pomieszczeniach obiektu zabytkowego, mają obowiązek podporządkowania się wszystkim środkom bezpieczeństwa (ewentualnie nawet rewizji osobistej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej).
 9. Zabrania się działań, które mogłyby uszkodzić lub w jakikolwiek sposób zagrozić obiektowi, jego zbiorom i majątkowi na terenie obiektu. W szczególności zabrania się
  a/ dotykania ścian, murów i wystawionych przedmiotów, pisania lub malowania po
      murach i ścianach, rycia w nich lub jakiegokolwiek uszkadzania ich;
  b/ opuszczania wyznaczonej trasy i drogi, oddalania się podczas wykładu od
      przewodnika i  grupy;
  c/ hałasowania (poprzez rozmowę, muzykę, śpiew, używanie telefonów
      komórkowych i mobilnych urządzeń odtwarzających, głośne wypowiedzi i inne
      podobne czynności) i przeszkadzania tym samym innym zwiedzającym lub
      przewodnikowi w wykładzie, a także uprzykrzania pozostałym zwiedzającym
      wizytę w obiekcie w jakikolwiek sposób. Niedotrzymanie tego warunku może być
      powodem usunięcia danej osoby z grupy zwiedzających bez zwrotu kosztów za
      wstęp;
  d/ jedzenia, picia, żucia gum w pomieszczeniach, wchodzenia z lodami, napojami,
      jedzeniem i in.
  e/ wrzucania czegokolwiek do fontanny, zrywania kwiatów, zbierania owoców,
      łamania gałęzi drzew i krzewów, chodzenia po trawnikach i poza wyznaczonymi
      drogami, płoszenia zwierząt i ptaków, organizowania biwaków na terenie obiektu,
      naklejania plakatów, reklamowania jakichkolwiek produktów, usług lub działań i
      naruszania spokoju i porządku w inny sposób;
  f/ jeżdżenia po terenie obiektu jakimikolwiek pojazdami, włącznie z rowerami
      (wyjątek stanowią jedynie wózki dla osób niepełnosprawnych i wózki dziecięce).
      Rowery można zostawiać w obiekcie wyłącznie w miejscach do tego
      przeznaczonych. Poruszanie się na rowerkach biegowych i hulajnogach jest
      dozwolony w obiekcie
  g/ wyłącznie po drogach w wolnodostępnych częściach terenu i wyłącznie dzieciom
      do lat 5 w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za bezpieczeństwo
      dziecka oraz za to, że swoją jazdą nie będzie stwarzać zagrożenia dla innych
      zwiedzających;
  h/ parkowania pojazdami silnikowymi poza wyznaczonymi do tego miejscami na
      parkingu publicznym;
  ch/umożliwienia psom i innym zwierzętom swobodnego przemieszczania się na
      terenie obiektu. W wolnodostępnych częściach obiektu zabytkowego psy i inne
      zwierzęta mogą chodzić wyłącznie na smyczy, do pomieszczeń i na trasy
      zwiedzania
  i/  wstęp z psami i innymi zwierzętami jest surowo zakazany.
 10.  W obiekcie obowiązuje zakaz dotykania szafek z instalacją elektryczną, urządzeń sygnalizujących, urządzeń gaśniczych i pozostałych urządzeń technicznych. W przypadku urazu lub szkody powstałej w wyniku niedotrzymania tego zakazu administracja obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

11.Na terenie wystawy sezonowej przed bramą wejściową oraz w pomieszczeniach
     trasy podstawowej od tzw. niebieskiego damskiego salonu aż po pomieszczenie
     wyjściowe, które kończy trasę zwiedzania, obowiązuje zakaz fotografowania i
     filmowania. W pozostałych udostępnionych miejscach obiektu zabytkowego,
     włącznie z oboma dziedzińcami i pozostałymi miejscami na zewnątrz fotografowanie,
     filmowanie i sporządzanie innej dokumentacji nie może odbywać się z użyciem lampy
     błyskowej, statywu, kijków do selfie lub technik oświetleniowych i pomocniczych. 

12.Na całym terenie obiektu zabytkowego obowiązuje zakaz latania bezzałogowych
     statków powietrznych (drony, multikoptery itp.) i modelów samolotów bez
     wcześniejszej pisemnej zgody kierownika administracji obiektu zabytkowego.

13.Obowiązuje zakaz wykorzystania fotografii, wideo lub innej dokumentacji
     sporządzonej na terenie obiektu zabytkowego do celów komercyjnych bez wyraźnej,
     pisemnej zgody Oddziału Regionalnego Instytutu Dziedzictwa Narodowego w
     Kromieryżu. W celach naukowych, dokumentacyjnych, reklamowych i innych Oddział
     Regionalny Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Kromieryżu zezwala na wyjątki na
     podstawie pisemnego wniosku.

14.Za naruszenie regulaminu oraz za spowodowane szkody zwiedzający odpowiada
     przed administracją obiektu zabytkowego. Administracja obiektu zabytkowego nie
     odpowiada za urazy i szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania czy
     naruszenia regulaminu zwiedzania. Odpowiedzialność administracji obiektu
     zabytkowego za ewentualne szkody poniesione przez zwiedzających regulują
     ogólnie obowiązujące przepisy.

15.W uzasadnionych przypadkach administracja obiektu zabytkowego może uczynić
     wyjątek od zasad regulaminu zwiedzania .Artykuł 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Życzenia, pochwały, skargi czy uwagi zwiedzający mogą złożyć pisemnie bezpośrednio
    w  obiekcie w księdze wniosków i skarg, która na życzenie zostanie im przedłożona
    przez kierownika administracji obiektu zabytkowego. Oprócz tego zwiedzający może
    zwrócić się w formie ustnej, pisemnej lub telefonicznie do Oddziału Regionalnego
    Instytutu Dziedzictwa Narodowego w  Kromieryżu, tel.: 573 301 432, e-mail:  
    ups.kromeriz.pr@npu.cz.

2. Niniejszy regulamin zwiedzania wchodzi w życie z dniem 1. marca 2016 anulując
    równocześnie dotychczasowy regulamin, obowiązujący od 1. marca 2015.

 

Bc. Kateřina Doležalová, własnoręcznie upoważniony administrator
Pałacu państwowego Vranov nad Dyją

Inż. Petr Šubík, własnoręcznie, dyrektor
Oddział Regionalny Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Kromieryżu